10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpSjImvFdxb0H1DIiHOK89|/8ZHOgou2nYfC7BuGHS0CKsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Trang chủ
0
.
.

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cơ sở vật chất; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn phân tuyến của nhà trường; Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn.
.
.

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cơ sở vật chất; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2018 trên địa bàn phân tuyến của nhà trường; Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019 trên địa bàn.
.