10053024
J/azuk0byvvwtp5KIdVSpVr6SSoc89LTdsrgnkkjrw6BHPPzY5cofKW3Cy4xUgBzsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Kế hoạch và thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020
Tin tức
0

Kế hoạch và thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học; Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.; Căn cứ văn bản số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 – 2020; Kế hoạch số 1103/KH-SGDĐT ngày 29/03/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2019-2020; Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-BCĐ ngày 14/5/2019 của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 – 2020; Xét thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cơ sở vật chất; kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2019 trên địa bàn phân tuyến của nhà trường; Ban chỉ đạo tuyển sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Hà Đông xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 – 2020